Tag Archives: Dynasta Ming

Dynastia Ming

Podział dynastii Ming na panowania

Zhu Yuanzhang (1361-1368)

Tai Zu (1368-1398)

Cheng Zu (1403-1424)

Xuan Zong (1426-1435)

Xiao Zong (1488-1505)

W latach 1506-1521 mennice nie wytwarzały monet.

Shi Zong (1522-1567)

Mu Zong (1567-1572)

Shen Zong (1573-1620)

Guan Zong (1620)

Xi Zong (1621-1627)

Si Zong (1628-1644)

Reklama